تاریخ مستند

تاریخ مستند تاریخچه فیلم مستند Documentary film، که شاخه‌ای از فیلم سازی حساب می شود، جنبه هایی از واقعیت را نشان می دهد. تعریفی که از مستند ارائه شده است و در واقع نشان دادن واقعیت است در واقع اگر دقت کنید وقتی که قاب دوربین بسته می شود هر تصویری که ضبط شود بخش

ادامه مطلب